What’s Where in Manchu Digitized Texts

This is a list of individual Manchu texts that have been digitized and made available by various libraries. Any additions, corrections or observations will be welcome.

Bibliothèque nationale de France

Ioi hia gi bithe [Yu xia ji 玉匣記] (133 pages). Manchu translation of a Chinese popular divination work.

Brevis relatio eorum.. (63 pages). A trilingual (Latin, Manchu and Chinese) edict from the Kangxi emperor dated 1700 on regulations applying to European missionaries in China.

Šu ging ni bithe [Shu jing 書經] (472 pages). Volume 1.

Šu ging ni bithe [Shu jing 書經] (584 pages). Volume 6: Books of Zhou.

Šui hū bithe (299 pages). Volumes 1-5? of Shuihuzhuan. Incorrectly catalogued as “Monggo fafun-i bithe [Meng-gu lü li 蒙古律例].”

Šui hū bithe (322 pages). Volumes 6-10? of Shuihuzhuan. Incorrectly catalogued as “Monggo fafun-i bithe [Meng-gu lü li 蒙古律例].”

Šui hū bithe (386 pages). Volumes 11-15? of Shuihuzhuan. Incorrectly catalogued as “Monggo fafun-i bithe [Meng-gu lü li 蒙古律例].”

Šui hū bithe (507 pages). Volumes 16-? of Shuihuzhuan. Incorrectly catalogued as “Monggo fafun-i bithe [Meng-gu lü li 蒙古律例].”

Eiten isabun-i ejetun bithe [Ji ye lu 集腋錄] (206 pages).

Abkai ejen i unenggi jurgan (179 pages). A Christian religious text? Incorrectly catalogued as “Ze j'i tung giyan g'ang mu bithe [Zi zhi tong jian gang mu 資治通鑑綱目].”

Sy šu oyonggo tuwara bithe [Si shu yao lan 四書要覽] (136 pages).

Ilan gurun-i bithe [San guo zhi yan yi 三國志演義] (34 pages). Volume 52 of the Romance of the Three Kingdoms in Chinese language written in Manchu script.

Ilan gurun-i bithe [San guo zhi yan yi 三國志演義] (33 pages). Volume 71 of the Romance of the Three Kingdoms in Chinese language written in Manchu script.

Ilan gurun i bithe Volume 42 of the Romance of the Three Kingdoms in Chinese language written in Manchu script.

Ilan gurun i bithe [San guo zhi 三国志] (521 pages). Volume 1.

Ilan gurun i bithe (472 pages). Volume 1.

Ilan gurun i bithe (153 pages). Volume 1.

Ilan gurun i bithe Volume 1

Ilan gurun i bithe (115 pages). Volume 2.

Ilan gurun i bithe (360 pages). Volume 3. Pages in reverse order.

Ilan gurun i bithe (458 pages). Volume 4. Pages appear to be reversed.

Ilan gurun i bithe (180 pages). Volume 5. Pages in reverse order.

Ilan gurun i bithe (371 pages). Volume 5.

Ilan gurun i bithe (95 pages). Volume 6.

Ilan gurun i bithe (119 pages). Volume 6.

Ilaci [sic] gurun i bithe (421 pages). Volume 7. This one is in Manchu.

Ilan gurun i bithe (310 pages). Volume 9. Pages in reverse order.

Ilan gurun i bithe (411 pages). Volume 9.

Ilan gurun i bithe (104 pages). Volume 9.

Ilan gurun i bithe (404 pages). Volume 10.

Ilan gurun i bithe (112 pages). Volume 10.

Ilan gurun i bithe (91 pages). Volume 11.

Ilan gurun i bithe (152 pages). Volume 11.

Ilan gurun i bithe (296 pages). Volume 12. Pages upside down.

Ilan gurun i bithe (428 pages). Volume 13.

Ilan gurun i bithe (309 pages). Volume 13. Pages upside down and in reverse order.

Ilan gurun i bithe (106 pages). Volume 14.

Ilan gurun i bithe (419 pages). Volume 16.

Ilan gurun i bithe (288 pages). Volume 16. Pages in reverse order?.

Ilan gurun i bithe (95 pages). Volume 18.

Ilan gurun i bithe (463 pages). Volume 19.

Ilan gurun i bithe (320 pages). Volume 19. Pages upside down.

Ilan gurun i bithe (419 pages). Volume 21.

Ilan gurun i bithe (403 pages). Volume 22.

Ilan gurun i bithe (284 pages). Volume 24. Pages upside down and in reverse order.

Ilan gurun i bithe (108 pages). Volume 24.

Lakcara jecen de takūraha babe ejehe bithe [Yi yu lu 異域錄] (230 pages). Tulišen’s famous diary.

Abkai ejen i enduringge oyonggo gisun (15 pages). A Christian religious text?

Ze j'i tung giyan g'ang mu bithe [Zi zhi tong jian gang mu 資治通鑑綱目] (496 pages). Volumes 1-6.

Tai šang ni acabume karulara bithe (291 pages). Incorrectly catalogued as “Manju nikan hergen kamcime araha Ming hiyan ji bithe [Man han he bi Ming xian ji 滿漢合璧名賢集].”

Ciyoo liyan ju i bithe [Qiao lian zhu 巧连珠] (362 pages). Manchu translation of a short romantic novel. Incorrectly catalogued as “Gu wen yuwan giyan bithe [Gu wen yuan jian 古文淵鑑].”

Daicing gurun-i fukjin doro neihe bodogon-i bithe. [Huang Qing Kai guo fang lüe 皇清開國方略] (313 pages). Volume 2.

Daicing gurun-i fukjin doro neihe bodogon-i bithe. [Huang Qing Kai guo fang lüe 皇清開國方略] (241 pages). Volume 8.

Daicing gurun-i fukjin doro neihe bodogon-i bithe. [Huang Qing Kai guo fang lüe 皇清開國方略] (362 pages). Volume 26.

No title (45 pages). Illustrations and descriptions of selected figures from the Romance of the Three Kingdoms. Incorrectly (?) catalogued as “Hesei toktobuha Daicing gurun-i uheri kooli-i kooli hacin bithe [Qin ding Da Qing hui dian ze li 欽定大清會典則例].”

Enduringge tacihiyan be neileme badarambuha bithe; Boγda-yin surγal-i senggeregül-ün badaraγuluγsan bičig [ Sheng yu guang xun 聖諭廣訓] (357 pages). Bilingual (Manchu and Mongolian).

Inenggidari giyangnaha I ging ni jurgan be suhe bithe. [ Ri jiang Yi jing jie yi 日講易經解義] (490 pages). Volume 1.

Cing wen ki meng bithe [Qing wen qi meng 清文啟蒙] (533 pages). Volume 1.

Tumen jakai unenggi sekiyen i bithe [Wan wu zhen yuan 萬物眞原] (66 pages). A Manchu translation of a Jesuit religious text composed by Giulio Aleni.

Tumen jakai unenggi sekiyen i bithe [Wan wu zhen yuan 萬物眞原] (46 pages). A Manchu translation of a Jesuit religious text composed by Giulio Aleni.

Tung wen wei ji bithe [Tong wen hui ji 同文彙集] (238 pages). A Chinese and Manchu lexicon.

Hesei toktobuha daicing gurun i uheri kooli i baita hacin bithe [Qin ding Da Qing hui dian shi li 欽定大清會典事例] (80 pages). Chapter 522, dealing with cows and sheep.

Tondo unenggi fan gung ni wen ji bithe [Zhong-zhen Fan gong wen ji 忠貞范公文集] (324 pages). A Jesuit religious text? Handwriting looks like Verbiest.

Han-i araha Ambasai mujilen be Targabure bithe [Yu zhi Ren chen jing xin lu 御製人臣儆心錄] (123 pages). Bilingual (Chinese and Manchu) Admonitions to officials published 1655.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (509 pages). Preface.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (513 pages). Volumes 3-4.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (450 pages). Volumes 4-5.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (475 pages). Volumes 7-8.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (501 pages). Volumes 11-12.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (485 pages). Volumes 11-12.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (504 pages). Volumes 15-16.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (519 pages). Volume 18.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (505 pages). Volumes 19-20.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (441 pages). Volumes 24-25.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (478 pages). Volume 25.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (398 pages). Volumes 27-28.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (442 pages). Volume 31.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (505 pages). Volumes 32-33.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (472 pages). Volumes 38-39.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (479 pages). Volumes 41-42.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (493 pages). Volume 45.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (409 pages). Volume 48.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (551 pages). Volumes 52-53.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (439 pages). Volume 53.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (570 pages). Volumes 60-61.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (417 pages). Volumes 68-69.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (414 pages). Volume 74.

Jun gar-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding Zhun-ga-er fang lüe 平定準噶爾方略] (545 pages). Volumes 80-81.

Han-i araha Alin-i tokso de halhūn be jailaha gi bithe [Yu zhi Bi shu shan zhuang shi 御製避暑山莊詩] (172 pages). An illustrated book in praise of mountain villages, appears to be poetry.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (344 pages). Preface.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (412 pages). Volume 6.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (462 pages). Volume 13.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (390 pages). Volume 21.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (428 pages). Volumes 27-28.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (495 pages). Volumes 34-35.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (462 pages). Volumes 43-44.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (516 pages). Volume 51.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (430 pages). Volume 60.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (369 pages). Volume 67.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (403 pages). Volume 73.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (504 pages). Volumes 80-81.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (393 pages). Volume 89.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (395 pages). Volume 95.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (416 pages). Volume 101.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (439 pages). Volume 107.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (374 pages). Volume 119.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (405 pages). Volume 125.

Zanla cucin-i ba be necihiyeme toktobuha bodogon-i bithe [Ping ding liang Jin-chuan fang lüe 平定兩金川方略] (412 pages). Volume 131.

Hi du ši wehe-i turgun be fetehe baitalara be tucibuhe bithe [Xi du shi yuan you yong fa 吸毒石原由用法] (10 pages). Apparently written by Verbiest.

Tongki fuka akū hergen-i bithe [Wu quan dian zi shu 無圈點字書] (186 pages). A guide for transcribing Old Manchu to reformed orthography.

Tongki fuka akū hergen-i bithe [Wu quan dian zi shu 無圈點字書] (186 pages). Incorrectly catalogued as Duin hacin-i hergen kamciha buleku bithe.

Han-i araha Nonggime toktobuha Manju Gisun-i buleku bithe [Yu zhi Zeng ding Qing wen jian 御製增訂清文鑑] (446 pages). Preface, alphabet, table of classes.

Han-i araha Nonggime toktobuha Manju Gisun-i buleku bithe [Yu zhi Zeng ding Qing wen jian 御製增訂清文鑑] (304 pages). Volumes 1-2.

Daicing gurun-i Abkai wehiyehe-i gūsin duici aniya sohon ihan erin forgon-i ton-i bithe (192 pages). An almanac for the year 1770.

Yung hing biyan i bithe (292 pages). Volume 1. Not sure what this is. “Incorrectly catalogued as Manju nikan hergen-i kamcime suhe San ze ging ni bithe.”

Manju monggo hergen-i kamcime suhe San ze ging ni bithe. (339 pages). Trilingual reader (Manchu, Mongolian and Chinese).

Manju monggo hergen-i kamcime suhe San ze ging ni bithe. (329 pages). Volume 2.

Enduringge beyei oyonggo giyan (119 pages). A Jesuit religious text? “Miscatalogued as Taizung hūwangdi Ming gurun-i cooha be Sung šan de ambarame efuleme afaha baita be ejeme bithe.”

Title not found. (128 pages). A Jesuit religious text? “Miscatalogued as Taizung hūwangdi Ming gurun-i cooha be Sung šan de ambarame efuleme afaha baita be ejeme bithe.”

Manju nikan hergen-i kamcime suhe san ze ging ni bithe [Man han he bi San zi jing zhu jie 滿漢合璧三字經註解] (97 pages). Preface.

Manju nikan hergen-i kamcime suhe san ze ging ni bithe [Man han he bi San zi jing zhu jie 滿漢合璧三字經註解] (91 pages). Volume 2.

Ioi hiya gi bithe (321 pages). Manchu translation of a Chinese popular divination work.

Nikan hergen kamcibuha hergen mudan i oyonggo jorin bithe (193 pages). Bilingual (Manchu and Chinese) reader.

Olhoro baitai dasara hacin be hafumbure bithe (120 pages). Volume 2.  Catalogued as Ouvrages médicaux 珍珠囊藥性賦 .

Okto i banin fu (314 pages). Catalogued as Ouvrages médicaux 珍珠囊藥性賦.

Man han tung wen fun lei ciyan [sic] šu [Man han tong wen fen lei quan shu 滿漢同文分類全書] (380 pages). Manchu Chinese lexicon.

Ming gurun i Hūng u han i oyonggo tacihiyan (425 pages). Volume 1. Pages in reverse.

Alcuka ba-i ba na-i ejetun [A-er-chu-ga zhi 阿爾處哈志] (31 pages). A record of the place called Alcuka.

Golmin šanyan alin-i ejetun [Chang-bai-shan zhi 長白山誌] (70 pages). A record of the long white mountains.

Aisin gurun i suduri (417 pages). Manchu translation of the history of the Jurchen Jīn.

Dailiyoo gurun i suduri (318 pages). Manchu translation of the history of the Khitan Liào.

Šanggiyan alin, yenden, ningguta, ula, mukden, ging hecen i jergi bai nirugan (52 pages). A list of place names in the Long White Mountains, Ningguta, Ula, Yenden, Mukden. Presumably originally accompanied by a map. Incorrectly catalogued as “Dai yuwan gurun i suduri.”

Wargi namu oktosilame niyalma beye giranggi sudala nirugan i gisun (630 pages). Manchu translation of a French medical treatise.

Unknown title (10 pages). A Jesuit religious text?.

Han-i araha Sain be huwekiyebure oyonggo gisun [Yu zhi Quan shan yao yan 御製勸善要言] (91 pages).

Hymne mandchou chanté à l'occasion de la conquête du Jin-chuan [金川] (40 pages). A French transcription and translation of a Manchu victory poem.

Dergi hese jakūn gūsa de wasimbuhangge (387 pages). Edicts issued to the eight banners in 1725.

Dergi hese jakūn gūsa de wasimbuhangge (270 pages). Edicts issued to the eight banners in 1730. Pages in reverse order.

Dergi hese jakūn gūsa de wasimbuhangge (120 pages). 1731-1734.

Grammaire Mantchoue (75 pages). A manuscript translation into French of Verbiest’s Manchu grammar (incorrectly attributing the original to Gerbillion).

Xiao-sheng Xian huang hou da shi chao 孝聖憲皇后大事抄 (112 pages). In Manchu with a Chinese preface.

Yu tang zi hui 玉堂字彙 (550 pages). A Chinese-Manchu dictionary in which French, Latin and German notes have been added.

Sure ulhisu cargi dalin de akūnaha niyaman sere ging [Bo re bo luo mi duo xin jing 般若波羅蜜多心經] (30 pages). The diamond heart sutra in Manchu and Chinese.

Abkai ejen i tob tacihiyan i temhetu i šošohon (11 pages). A Jesuit tract, incorrectly catalogued as “Jiu man-zhou dang 舊滿洲檔.”

Kungze giya ioi [Kong zi jia yu 孔子家語] (142 pages).

Man han tung wen lei ji (99 pages). A Chinese-Manchu dictionary using a phonetic system similar to that described in Gisun-i kooli. Pages in reverse order.

Bodoro arga i oyonggongge be araha uheri hešen i bithe (349 pages). Apparently a mathematical work, manuscript with many amendments and corrections. Incorrectly catalogued as “Dong mun lyu hae. Tong wen lei jie 同文類解.”

Lian zhu ji 聯珠集 (48 pages). Bilingual Manchu and Chinese.

Li li li li 礼理离例 (13 pages). Trilingual Latin, Chinese and Manchu, written by a Jesuit.

hūise-i jecen-i jy [Hui jiang tong zhi 囘疆通志] (305 pages). A manuscript record of the Muslim frontier.

Fucihi nomulaha dehi juwe fiyelen (91 pages). A Buddhist scripture in Chinese, Manchu, Mongolian and Tibetan.

Tulergi gurun i ejetun (484 pages). A record of foreign countries.

Daicing gurun-i G'aozung yongkiyangga hūwangdi-i enduringge tacihiyan (43 pages).

Olhoro baitai dasara hacin be hafumbure bithe; fejergi debtelin (Catalogued as Ouvrages médicaux)

Verzeichniss der Chinesischen und Manschuischen

Han gurun de wargi ba be hafumbume takūrara hafan be ilibufi...

Zanla etc

Lunar eclipse calculations for the year 1737 (?)


Staatsbibliothek zu Berlin

Bithe coohai hacin

Coohai fafun dehi meyen i bithe

Coohai fafun dehi meyen i bithe

Han i araha ambasai mujilen be targabure bithe

Jalan de ulhibure oyonggo gisun i bithe

Jalan de ulhibure oyonggo gisun i bithe

Ju dzy jiyei yoo bithe (朱子節要) 1676

Lioi halangga gisure[he] i narhūngga be isamjaha bithe i šutucin (呂語集粹序)

Lioi ioi ji z'ui bithe: uheri hešen = 吕語集粹 總綱

Manju nikan hergen i kamcime araha tehi ujui bithe = 滿漢合璧四十頭

Pan ši i šošohon i leolen i bithe = 潘氏總論, 1707

Siden i bithe icihiyara de baitalara toktoho gisun = 公文成語, 1889

Teisu teisu sain be kicebure tehi ujui bithe = 各循分以勉善四十頭

Wesimbure bithe icihiyara de baitalara toktoho gisun = 摺奏成語

[Tuktan tacire dogon] fakû bithe = [初學津]梁

新語清文接字 = Cing wen jiye ze bithe

滿漢類書全集 32卷 = Man han lei šu bithe

Manju nikan hergen i kamcime araha tehi ujui bithe = 滿漢合璧四十頭

Siden i bithe icihiyara de baitalara toktoho gisun = 公文成語

Wesimbure bithe icihiyara de baitalara toktoho gisun = 摺奏成語

Cing wen jiye ze bithe = 清文接字

Cing wen jiye ze sere jergi bithe be dasame foloho šutucin = 重刊請文接字等書序

Manju nikan hergen kamcibuha lioi ioi ji z'ui bithe = 滿漢合璧呂語集粹 4卷

Han i araha ambasai mujilen be targabure bithe = 御製人臣儆心錄

Z'ai gen tan bithe = 菜根譚

Ju ze jiyei yoo bithe i da sioi = 朱子節要原序


Harvard-Yenching

A Manchu-Mongolian Edict from the Chongde reign (1642)

奏摺雜檔

正黃, 正藍, 正白, 鑲紅, 鑲藍等旗奏摺檔

鑲藍漢軍旗應點驗軍械記數册

王實甫. 第六才子書全部繙譯

尚善. 定南大將軍兼多羅貝勒尚善致吳三桂約戰書.

淸文鈔冊

欽定戶部旗務則例]

滿州祭神祭天供獻陳設器皿形式圖

滿譯古文

滿文檔案. 陵寢位置工程模形立樣圖式

滿漢對譯雜抄

滿漢步兵操練法

翻譯考試題

第四甲喇檔冊

白塔信礮章程

乾隆. 舊鈔滿文册

滿文奏摺錄

雍正, 乾隆朝正紅旗奏摺檔

oroi akdun giyûn wang-ni jergi sirara ejehen

琉球國中山王尚穆貢表

上諭奏摺檔 :參贊大臣富咨送乾隆三十九年十二月分

乾隆五十二年六月, 嘉慶十二年十月來文檔

滿漢奏摺對譯

滿漢: 吏部

[奉天敕命] : 內閣中書加一級韓掄衡之祖父母

奏摺

鈔本滿文册

滿譯漢文練習册

嘉慶十一年鎮守黒龍江等處雲騎尉移文河南巡撫部院

滿文奏摺

道光滿譯漢文練習册

行軍紀律

軍令 1833

武備院庫藏冊 1840?

誥命 :滿漢文, 吉勒圖之子及後人承襲.

正黃旗蒙古頭、二甲喇各佐領檔册

正黃旗蒙古二甲喇各佐領檔册

正黃旗蒙古甲喇各佐領檔册

正白旗蒙古頭甲喇各佐領檔册

鎭守黑龍江等處移文戶部

行各部院衙門白文

咸豐, 同治朝正紅旗奏摺檔

批摺舊式

鈔本滿文檔册

奏摺檔簿 1862-1908

中俄咸豐十一年條約檔

內務府檔冊 1862-1875

碑銘抄

奏摺錄

駐藏抄送光緖元年至二十六年接收文冊

淸字奏摺檔貳 1875-1908

光緖, 宣統朝正紅旗奏摺檔

正藍旗滿洲都統檔册

鎮守杭州等處將軍滿文檔案冊

鈔本滿文戶口冊

鈔本滿文册 Chinese, Manchu, Mongolian lexicon with Chinese written in Manchu script.

鈔本上諭

漢滿奏摺

鑲黃旗蒙古檔册

光緖二十二年正月十七日壬子望月食圖 1896?

滿漢檔冊

察哈爾公台吉等源流冊

淸戶部奏摺底

漢滿對照皇冊存底 1906

鎮守荊州等處檔冊


World Digital Library


Han-i araha alin-i tokso de halhūn be jailaha gi bithe [御製避暑山莊詩], Thirty-six poems by Kangxi on the Imperial Summer Mountain Resort.

Xi xiang ji [西廂記], Manchu translation of the Romance of the Western Chamber.

Twenty-One Hymns to the Mother Rescuer of Buddhas, A tetraglot scripture in Tibetan, Manchu, Mongolian and Chinese.

No comments:

Post a Comment